Kumpulan Nama Anjing

Kumpulan Nama Anjing

Daftar Nama Jenis-jenis Anjing
No English Chinese Pinyin
1 Affenpinscher 猴犬 hóuquǎn
2 Afghan Hound 阿富汗猎狗 āfùhàn liègǒu
3 Airedale Terrier 万能㹴 wànnénggēng
4 Akbash Dog 土耳其阿卡巴士犬 tǔ'ěrqí ākǎbāshìquǎn
5 Akita Inu 秋田犬 qiūtiánquǎn
6 Alaskan Malamute 阿拉斯加雪撬犬 ālāsī jiāxuěqiàoquǎn
7 American Bulldog 美国斗牛犬 měiguó dòuniúquǎn
8 American Cocker Spaniel 美国可卡犬 měiguó kěkǎquǎn
9 American Eskimo Dog 美国爱斯基摩犬 měiguó àisījīmóquǎn
10 American Foxhound 美国猎狐犬 měiguólièhúquǎn
11 American Water Spaniel 美国水猎犬 měiguó shuǐlièquǎn
12 Anatolian Shepherd Dog 安那托利亚牧羊犬 ānnàtuōlìyǎ mùyángquǎn
13 Australian Cattle Dog 澳洲牧牛犬 àozhōu mùniúquǎn
14 Australian Shepherd 澳洲牧羊犬 àozhōu mùyángquǎn
15 Australian Terrier 澳大利亚㹴 àodàlìyǎgēng
16 Basenji 巴辛吉犬 bāxīnjíquǎn
17 Basset Hound 巴吉度猎犬 bājídù lièquǎn
18 Beagle 米格鲁 mǐgélǔ
19 Beauceron 法兰西野狼犬 fǎlánxī yělángquǎn
20 Bedlington Terrier 贝林登 bèilíndēng
21 Belgian Malinois 玛利诺犬 mǎlìnuòquǎn
22 Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 比利时牧羊犬 bǐlìshí mùyángquǎn
23 Belgian Tervuren 比利时特伏丹犬 bǐlìshí tèfúdānquǎn
24 Bernese Mountain Dog 伯恩山犬 bóēn shānquǎn
25 Bichon Frise 比熊犬 bǐxióngquǎn
26 Black and Tan Coonhound 黑褐猎浣熊犬 hēihèliè huànxióngquǎn
27 Black Russian Terrier 俄罗斯黑爹利 èluósī hēidiēlì
28 Bloodhound 寻血猎犬 xúnxuè lièquǎn
29 Blue Picardy Spaniel 蓝色匹卡迪档猎犬 lánsè pǐkǎdí dànglièquǎn
30 Border Collie 边境牧羊犬 biānjìng mùyángquǎn
31 Borzoi 俄国猎狼犬 éguó lièlángquǎn
32 Boston Terrier 波士顿㹴 bōshìdùngēng
33 Bouvier des Flandres 法兰德斯牧羊犬 fǎlándésī mùyángquǎn
34 Boxer 拳师犬 quánshīquǎn
35 Briard 伯瑞犬 bóruìquǎn
36 Brittany 不列塔尼犬 bùliètǎníquǎn
37 Brussels Griffon 布鲁塞尔格林芬犬 bùlǔsài'ěr gélínfēnquǎn
38 Bull Terrier 牛头㹴 niútóugēng
39 Bullmastiff 斗牛獒 dòuniúáo
40 Cairn Terrier 凯恩㹴 kǎiēngēng
41 Canaan Dog 迦南犬 jiānánquǎn
42 Cardigan Welsh Corgi 喀地干威尔斯哥基犬 kādegàn wēiěrsī gējīquǎn
43 Cavalier King Charles Spaniel 查理斯王骑士犬 chálǐsīwáng qíshìquǎn
44 Chesapeake Bay Retriever 乞沙比克猎犬 qǐshābǐkè lièquǎn
45 Chihuahua 吉娃娃 jíwáwá
46 Chinese Chongqing Dog 川东猎犬 chuāndōng lièquǎn
47 Chinese Crested Dog 中国冠毛犬 zhōngguó guānmáoquǎn
48 Chinese Foo Dog/ Chinese Temple Forest Dog 中国福犬 zhōngguó fúquǎn
49 Chinese Shar-Pei 传统中国沙皮犬 chuántǒng zhōngguó shāpíquǎn
50 Chow Chow 鬆狮犬 sōngshīquǎn
51 Clumber Spaniel 克兰勃小猎犬 kèlánbó xiǎolièquǎn
52 Dachshund 腊肠犬 làchángquǎn
53 Dalmatian 大麦町 dàmàitīng
54 Doberman Pinscher 杜宾犬 dùbīnquǎn
55 English Cocker Spaniel 英国可卡犬 yīngguó kěkǎquǎn
56 English Springer Spaniel 英国激飞猎犬 yīngguó jīfēilièquǎn
57 French Bulldog 法国斗牛犬 fàguó dòuniúquǎn
58 German Shepherd Dog 德国牧羊犬 déguó mùyángquǎn
59 Golden Retriever 黄金猎犬 huángjīn lièquǎn
60 Great Dane 大丹犬 dàdānquǎn
61 Great Pyrenees 庇里牛斯山犬 bìlǐniúsī shānquǎn
62 Greek Harehound 希腊猎犬 xīlàlièquǎn
63 Greyhound 中国细犬 zhōngguóxìquǎn
64 Irish Setter 爱尔兰雪达 ài'ěrlánxuědá
65 Japanese Chin 日本狆 rìběnzhòng
66 Japanese Spitz 银狐犬 yínhúquǎn
67 Kangal dog 坎高犬 kǎngāoquǎn
68 Keeshond 荷兰毛狮犬 hélán máoshīquǎn
69 Kooikerhondje 科克尔犬 kēkèěrquǎn
70 Kunming Wolfdog 昆明犬 kūnmíngquǎn
71 Labrador Retriever 拉布拉多犬 lābùlāduōquǎn
72 Lhasa Apso 拉萨犬 lāsàquǎn
73 Maltese 马尔济斯 mǎ'ěrjìsī
74 Miniature Schnauzer 雪纳瑞 xuěnàruì
75 Newfoundland 纽芬兰犬 niǔfēnlánquǎn
76 Norfolk Terrier 诺福克梗 nuòfúkègěng
77 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 新斯科舍诱鸭寻回犬 xīnsīkē shěyòuyā xúnhuíquǎn
78 Old English Sheepdog 英国古代牧羊犬 yīngguó gǔdài mùyángquǎn
79 Papillon 蝴蝶犬 húdiéquǎn
80 Pekingese 北京狗 běijīnggǒu
81 Pembroke Welsh Corgi 威尔斯柯基犬 wēiěrsī kējīquǎn
82 Pointer 英国指标犬 yīngguó zhǐbiāoquǎn
83 Pomeranian 博美犬 bóměiquǎn
84 Poodle 贵宾犬 guìbīnquǎn
85 Pug 巴哥犬 bāgēquǎn
86 Rottweiler 罗威那 luōwēinà
87 Sakhalin Husky 萨哈林哈士奇 sàhālín hàshiqí
88 Saluki 萨路基猎犬 sàlùjī lièquǎn
89 Samoyed 萨摩耶犬 sàmóyéquǎn
90 Scottish Terrier 苏格兰㹴 sūgélángēng
91 Sealyham Terrier 西里汉 xīlǐhàn
92 Shetland Sheepdog 喜乐蒂牧羊犬 xǐlèdì mùyángquǎn
93 Shiba Inu 柴犬 cháiquǎn
94 Shih Tzu 西施犬 xīshīquǎn
95 Siberian Husky 哈士奇 hàshiqí
96 St. Bernard 圣伯纳犬 shèngbónàquǎn
97 Stabyhoun 斯塔比嚎犬 sītǎbǐháoquǎn
98 Taiwan Dog 台湾犬 táiwānquǎn
99 Tibetan Mastiff 藏獒 cáng'áo
100 Tibetan Spaniel 西藏猎犬 xīzàng lièquǎn
101 Tibetan Terrier 西藏㹴 xīzànggēng
102 Welsh Terrier 威尔斯㹴 wēiěrsīgēng
103 West Highland White Terrier 西高地白㹴 xīgāodì báigēng
104 Wire Fox Terrier 刚毛猎狐 gāngmáolièhú
105 Xiasi Dog 下司犬 xiàsīquǎn
106 Yorkshire Terrier 约克夏㹴 yuēkèxiàgēng
Dibaca 1450x
BERBAGI ARTIKEL INI...

Artikel Terkait

Cuaca saat ini

JAKARTA DKI Jakarta

Rumah Mandarin © 2018-2023 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
This web developed by Benny Lo (羅強基)