Daftar Radikal Aksara Mandarin

Daftar Radikal Aksara Mandarin
No Radikal Sebutan Pinyin Contoh
1 两点水儿 liǎngdiǎnshuǐr 次、冷、准
2 秃宝盖儿 tūbǎogàir 写、军、冠
3 言字旁儿 yánzìpángr 说、论、识
4 偏厂儿 piānchǎngr 厅、历、厚
5 三匡栏儿/ 三匡儿 sānkuānglánr/ sānkuāngr 区、匠、匣
6 立刀旁儿/ 立刀儿 lìdāopángr/ lìdāor 列、别、剑
7 同字匡儿 tóngzìkuāngr 冈、网、周
8 单人旁儿/ 单立人儿 dānrénpángr/ dānlìrénr 们、位、他
9 包字头儿 bāozìtóur 勺、勾、旬
10 私字儿 sīzìr 允、去、矣
11 建之旁儿 jìànzhīpángr 廷、延、建
12 单耳旁儿/ 单耳刀儿 dān'ěrpángr/ dān'ěrdāor 卫、印、却
13 双耳旁儿/ 双耳刀儿 shuāng'ěrpángr/ shuāng'ěrdāor
左耳刀儿 zuǒ'ěrdāor 阳、阻、院
右耳刀儿 yòu'ěrdāor 都、那、郊
14 三点水儿 sāndiǎnshuǐr 海、添、活
15 丬(爿) 将字旁儿 jiàngzìpángr 壮、状、将
16 竖心旁儿/ 竖心儿 shùxīnpángr/ shùxīnr 怀、快、性
17 宝盖儿 bǎogàir 宇、定、宾
18 广 广字旁儿 guǎngzìpángr 庆、店、席
19 走之儿 zǒuzhīr 过、还、达
20 提土旁儿/ 剔土旁儿 títǔpángr/ títǔpángr 地、场、城
21 草字头儿/ 草头儿 cǎozìtóur/ cǎotóur 草、花、英
22 弄字底儿 nòngzìdǐr 开、弁、异
23 尤字旁儿 yōuzìpángr 尤、龙、尥
24 提手旁儿/ 剔手旁儿 tíshǒupángr/ tīshǒupángr 扛、打、抬
25 方匡儿 fāngkuàngr 围、国、图
26 双人旁儿/ 双立人儿 shuāngrénpángr/ shuānglìrénr 行、征、徒
27 三撇儿 sānpiěr 形、参、须
28 折文儿 zhéwénr 冬、处、夏
29 反犬旁儿/ 犬犹儿 fǎnquǎnpángr/ quǎnyóur 猫、狗、狠
30 食字旁儿 shízìpángr 饮、饭、饰
31 子字旁儿 zǐzìpángr 孔、孙、孩
32 绞丝旁儿/ 乱绞丝儿 jiǎosīpángr/ luànjiǎosīr 红、绿、纯
33 三拐儿 sānguǎir 甾、邕、巢
34 四点儿 sìdiǎnr 杰、点、热
35 火字旁儿 huǒzìpángr 灯、灿、烛
36 示字旁儿/ 示补儿 shìzìpángr/ shìbǔr 礼、福、祖
37 王字旁儿/ 斜玉旁儿 wángzìpángr/ xiéyùpángr 玩、珍、班
38 木字旁儿 mùzìpángr 朴、杜、栋
39 牛字旁儿/ 剔牛儿 niúzìpángr/ tìniúr 牡、物、牲
40 反文旁儿/ 反文儿 fǎnwénpángr/ fǎnwénr 收、政、教
41 病字旁儿/ 病旁儿 bìngzìpángr/ bìngpángr 痛、疼、痕
42 衣字旁儿/ 衣补儿 yīzìpángr/ yībǔr 裤、衬、被
43 春字头儿 chūnzìtóur 奉、奏、秦
44 四字头儿 sìzìtóur 罗、罢、罪
45 皿字底儿/ 皿墩儿 mǐnzìdǐr/ mǐndūnr 盂、益、盔
46 金字旁儿 jīnzìpángr 钢、钦、铃
47 禾木旁儿 hémùpángr 和、秋、种
48 登字头儿 dēngzìtóur 癸、登、凳
49 米字旁儿 mǐzìpángr 粉、料、粮
50 虎字头儿 hǔzìtóur 虏、虑、虚
51 竹字头儿 zhúzìtóur 笑、笔、笛
52 足字旁儿 zúzìpángr 跃、距、蹄
Catatan:
a Daftar radikal aksara mandarin di atas merupakan radikal yang tidak berbentuk aksara, yang tidak gampang disebut namanya, atau memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Radikal yang berbentuk aksara tidak dimasukkan ke dalam, seperti: 山、马、日、月、石、鸟、虫 dan lainnya.
b Nama radikal yang dicantumkan merupakan sebutan yang umum digunakan.
Dibaca 491x
BERBAGI ARTIKEL INI...

Cuaca saat ini

JAKARTA DKI Jakarta

Rumah Mandarin © 2018-2022 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
This web developed by Benny Lo (羅強基)